PSICOPEDAGOGIA

L'escola compta amb un servei propi d'atenció psicopedagògica que:

 • Desenvolupa tasques de detecció de dificultats que incideixen en l'aprenentatge.
 • Realitza l'avaluació psicopedagògica de l'alumnat que, a demanda del tutor i/o equip educatiu, cal valorar per determinar-ne les necessitats educatives i orientar sobre els recursos personals extraordinaris i/o materials més adients que afavoreixin l'adequat procés d'aprenentatge. 

(El tutor formula la demanda al DOIP del centre, qui sol·licita autorització de la família per a poder realitzar les valoracions i intervencions pertinents al seu fill/a, necessàries per la seva valoració i seguiment).

 • Es coordina amb l'EAP de zona i amb altres serveis externs  públics i privats  de serveis educatius i de salut: CDIAP, CSMIJ, pediatres, psiquiatres,psicòlegs, logopedes,  educadors socials, assistent social, CREDA, SETDIC...
 • Col.labora en l'elaboració de Plans Individualitzats per l'alumnat que ho requereix.
 • Realitza tasques d'assessorament a alumnes, professors , famílies i d'atenció directa en els casos que més ho requereixen 
 • Coordina la CAD (Comissió d'atenció a la diversitat) del centre, on s'intervé per promoure, garantir i supervisar que la diversitat dins del centre sigui atesa per a potenciar totes les capacitats individuals dels alumnes.

Actualment a la nostra escola, la CAD està formada per:


- Pere Real- Coordinador Pedagògic de Primària

- Montse Carreras- Coordinador Pedagògica d'ESO

- Maite Font- Psicopedagoga de l'escola

- Elisabeth Barral- Psicopedagoga de l'EAP

- Àngels Blasco- Treballadora Social


 Les seves funcions es concreten en:

- Recollir, atendre i canalitzar les demandes d'atenció a la diversitat que provenen de l'equip docent, prioritzant les actuacions amb aquells alumnes que precisen una atenció especial.
- Realitzar un seguiment de l'alumnat que s'atén.
- Determinar els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics que, en el context del centre, es considerin més adients per atendre la diversitat de l'alumnat.
- Rebre i valorar les peticions d'elaboració de plans individualitzats.
- Fer el seguiment de les diferents mesures i recursos d'atenció a la diversitat.
- Elaborar documents pedagògics per atendre adequadament aquesta diversitat amb programacions adaptades, plans individualitzats, modificacions de criteris i procediments d'avaluació...
- Treballar en el traspàs d'Educació Primària a l'ESO.
- Assessorar, pensar i participar en la incorporació de nous alumnes al nostre centre, ja sigui perquè provenen d'altres països amb cultures i llengües diferents, altres amb situacions socials desfavorides o per aquells que s'incorporen una vegada ha començat el curs i que requereixen eines, metodologies, estratègies, pautes d'intervenció, materials didàctics i recursos diversos.
- Per dur a terme aquesta tasca comptem amb l'assessorament de la coordinadora LIC (Llengua, interculturalitat i cohesió social) del Departament d'Educació.

 

Participem en un projecte dut a terme conjuntament amb l'Hospital de Sant Joan de Deú que consisteix en realitzar unes proves psicopedagògiques als alumnes de P5 per valorar la lectoescriptura, el càlcul i l'atenció.
Analitzem les dades obtingudes, globalment i individualment, i adoptem les mesures adequades per a intervenir en aquells casos que hem obtingut resultats liminars o alterats.


Els objectius d'aquest projecte són:

 • Realitzar un treball d'investigació utilitzant el mètode científic amb l'alumnat de P5 de l'escoles Vedruna de Catalunya juntament amb l'HSJD.
 • Elaborar una eina de diagnòstic dels trastorns d'aprenentatge més freqüents en l‘ámbit escolar en l'etapa d'educació infantil (P5) definint els punts de tall.
 • Detectar a P5 possibles trastorns d'aprenentatge (Discalcúlia, dislèxia i TDA/H)
 • Facilitar la intervenció a l'inici de l'educació primària en aquells alumnes que hagin tret puntuacions que es considerin dins dels paràmetres de risc.
 • Analitzar els instruments d'avaluació passat 3 anys per a valorar-ne l'eficàcia.

 

RECURSOS PER A FAMÍLIES, ALUMNES I PROFESSORS


Arxius d'interès


També et pot interessar...

Vedruna Puigcerdà a casa

Des d'aquest lloc podreu veure tot el que els alumnes estan treballant en les diferents etapes educatives: Llar d'infants, Infantil, Primària i ESO...

llegir més »

PORTES OBERTES VIRTUALS

ENS VOL CONÈIXER?

llegir més »

PORTES OBERTES VIRTUALS LLAR

ENS VOL CONÈIXER?

llegir més »

Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES Documents Protecció de dades POLÍTICA DE COOKIES AVÍS LEGAL POLÍTICA PRIVACITAT MATRICULACIÓ IMATGE    ...

llegir més »

On som?

L'escola està situada al centre de Puigcerdà, capital de la Cerdanya. Principal nucli urbà d'aquesta comarca, esdevé punt clau del visitant pel seu...

llegir més »